Informacja o wyniku postępowania ofertowego 4/2017

Informacja o wyniku postępowania ofertowego 5/2017

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.10.2017 dotyczące zapytania ofertowego nr 4/2017 z dnia z dnia 28.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs i blok do symultanicznych badań procesów w reaktorach laboratoryjnych w kontrolowanych warunkach prowadzonych reakcji, konfigurowalne przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.10.2017 dotyczące zapytania ofertowego nr 5/2017 z dnia z dnia 28.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „ Modułowy interfejs i komora ciśnieniowa do jednoczesnych badań ciśnieniowych i termicznych w kontrolowanych warunkach dozowania medium reakcyjnego, konfigurowalne przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Sprostowanie do: Zapytanie ofertowe nr 4/2017 z dnia 28.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu  „Modułowy interfejs i blok do symultanicznych badań procesów w reaktorach laboratoryjnych w kontrolowanych warunkach prowadzonych reakcji, konfigurowalne przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Sprostowanie do: Zapytanie ofertowe nr 5/2017 z dnia 28.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu  „Modułowy interfejs i komora ciśnieniowa do jednoczesnych badań ciśnieniowych i termicznych w kontrolowanych warunkach dozowania medium reakcyjnego, konfigurowalne przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Zapytanie ofertowe nr 4/2017 z dnia 28.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu  „Modułowy interfejs i blok do symultanicznych badań procesów w reaktorach laboratoryjnych w kontrolowanych warunkach prowadzonych reakcji, konfigurowalne przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Zapytanie ofertowe nr 5/2017 z dnia 28.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu  „Modułowy interfejs i komora ciśnieniowa do jednoczesnych badań ciśnieniowych i termicznych w kontrolowanych warunkach dozowania medium reakcyjnego, konfigurowalne przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” .

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2/2017 z dnia 27.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu  „Modułowy system blokowy do prowadzenia reakcji ciśnieniowych w kontrolowanych warunkach procesowych, konfigurowalny przez ich użytkowników” który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 3/2017 z dnia 27.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu  „Modułowy system reaktora do pracy pod wysokim ciśnieniem, konfigurowalny przez ich użytkowników” który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 27.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu  „Modułowy system blokowy do prowadzenia reakcji ciśnieniowych w kontrolowanych warunkach procesowych, konfigurowalny przez ich użytkowników” który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 27.09.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu  „Modułowy system reaktora do pracy pod wysokim ciśnieniem, konfigurowalny przez ich użytkowników” który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Informacja o fakcie otrzymania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP

Informacja o fakcie otrzymania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP

Informacja o fakcie otrzymania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zamówienia:

Dostawa jachtu sportowego bezkabinowego, nawodnego kontenera mobilnego oraz modułowych elementów pomostowych w ramach projektu „Wdrożenie produktu turystycznego „Aktywnie nad zalewem wiślanym” poprzez uruchomienie sprzedaży pakietowej”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur; Działania 1.4 – „Nowe modele biznesowe i ekspansja”; Poddziałania 1.4.2. „Pakietowanie produktów i usług”.

Numer postępowania nadany przez zamawiającego 1/ZO/2019

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 do zapytania (opis przedmiotu zamówienia)

Załącznik nr 2 do zapytania (formularz ofertowy)

Załącznik nr 3 do zapytania (istotne postanowienia umowy)

Ogłoszenie o wynikach przetargu